اجرای زنده Munis Sharifov، Elkhan Mansurov و احمد ستاری


اجرای زنده توسط Munis Sharifov، Elkhan Mansurov و احمد ستاری (مدیر آموزشگاه ستاری)