اجرای زنده ودود موذن زاده و احمد ستاری (تورکی-فارسی) در جشنواره بین المللی شش مقام (موغام) 2013 تاجیکستان


اجرای زنده ودود موذن زاده و احمد ستاری (تورکی-فارسی) در جشنواره بین المللی شش مقام (موغام) 2013 تاجیکستان