اجرای زنده آقای ودود موذن زاده و آقای احمد ستاری در جشنواره شش مقام تاجیکستان 2013


اجرای زنده موسیقی توسط آقای ودود موذن زاده و آقای احمد ستاری در جشنواره شش مقام کشور تاجیکستان 2013